JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


JEUGD gebruik in 2020

859

Aantal inwoners met een JZO voorziening.


ZIN

PGB

859

N.B

ZORG IN NATURA (ZIN).

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB).


Jeugd kosten 2020 verwerkt in de monitor


Niet alle kosten zijn al geregistreerd op cliëntniveau, omdat nog niet alle declaraties van aanbieders zijn ontvangen. In het vervolg van de monitor wordt inzicht gegeven in de soort kosten per cliënt en de verdeling daarvan over de verschillende wijken van de gemeente. Door voornoemde reden wijken deze kosten af van bovenstaande tabel.


ZIN

ZORG IN NATURA

€ 7.937.494

PGB

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

n.b

Jeugd informatie


De gemeente is vanaf 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor:

 • de jeugd- en opvoedondersteuning en uitvoering Meldpunt kindermishandeling/Veilig Thuis (voorheen verantwoordelijkheid van de provincie op basis van de Wet op de jeugdzorg);
 • begeleiding jeugd verstandelijk, zintuiglijk-, auditief- en lichamelijk beperkt en ggz, behandeling jeugd-lvg, persoonlijke verzorging, (kortdurend) verblijf en vervoer (voorheen AWBZ);
 • behandeling jeugd-ggz, inclusief behandeling van adhd in het ziekenhuis, dyslexie-hulp (voorheen Zvw);
 • de gesloten jeugdzorg en de hulp en ondersteuning in het gedwongen kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering (voorheen van het Rijk).

De gemeente geeft beleid rond opgroeien en opvoeden vorm op basis van de volgende uitgangspunten:

 • preventie en vroege signalering;
 • het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen;
 • het inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving;
 • het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige;
 • integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

De gemeente treft voorzieningen als er sprake is van opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen en het zelfoplossend vermogen van de jeugdigen en de ouders onvoldoende is, en zij treft voorzieningen voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering:

 • de gemeente zorgt voor de toeleiding naar, advisering over en inzet van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
 • als het gaat om hulp in de vorm van begeleiding, omvat deze hulp ook het vervoer van en naar de begeleiding als de zelfredzaamheid ontoereikend is;
 • als het gaat om jeugdigen die aangewezen zijn op permanent toezicht, treft de gemeente voorzieningen waardoor de ouders hun rol als verzorgers en opvoeders kunnen blijven vervullen;
 • de gemeente biedt keuzevrijheid voor de jeugdhulp als dit redelijkerwijs mogelijk is;
 • in het geval van uithuisplaatsingen zorgt de gemeente voor plaatsing van de jeugdige bij een pleegouder of in een gezinshuis, als dit redelijkerwijs mogelijk is.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering:

 • jeugdbescherming en –reclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling;
 • als de rechter, officier van justitie, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of directeur van een justitiële jeugdinrichting een maatregel oplegt, moet de gemeente hier uitvoering aan geven;
 • als een kinderbeschermingsregeling noodzakelijk is, schakelt de gemeente de Raad voor de Kinderbescherming in.

De gemeente draagt zorg voor de organisatie van een AMHK (nu Veilig thuis). Veilig thuis heeft als taak:

 • een herkenbaar en toegankelijk meldpunt te zijn voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • advies en consult te verlenen aan de melder;
 • onderzoek te doen naar aanleiding van een melding van (een vermoeden van) geweld om te bepalen of sprake is van kindermishandeling of een andere vorm van geweld in huiselijke kring;
 • de politie en de Raad voor de Kinderbescherming te informeren en inschakelen van passende hulp en ondersteuning;
 • een casus aan de Raad voor de Kinderbescherming over te dragen zodra blijkt dat vrijwillige hulp en ondersteuning de problemen niet kan oplossen en een kind bedreigd wordt in zijn ontwikkeling.