JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Kwaliteitsslag

In de zomer en herfst van 2018 is geconstateerd dat er sprake was van een groot tekort in het Sociaal Domein en dat dit tekort een structureel karakter heeft.
Als eerste is toen een uitgebreide analyse gemaakt van de aard en oorzaken van het tekort. Er is onderzocht op welke manier de rijksgelden worden bepaald en wat het effect is voor de bijdrage van onze gemeente. Ook zijn de grote open einderegelingen die het tekort veroorzaken nader geanalyseerd en in een breder historisch perspectief geplaatst.
Op grond hiervan is vastgesteld dat de oorzaken van het tekort complex zijn en ook dat het tekort om andere oplossingen vraagt dan reguliere of standaard bezuinigingen.
Het college heeft daarop besloten tot een kwaliteitsslag; langs inhoudelijke weg komen tot een transformatie in het sociaal domein die ook moet leiden tot ombuigingen waardoor een duurzaam houdbaar sociaal domein ontstaat dat aansluit bij onze visie.

Als centrale uitgangspunten voor de kwaliteitsslag zijn vastgesteld:

  • Normaliseren
  • Voorkomen
  • Samenwerken/innoveren

In die kwaliteitsslag is een aantal maatregelen opgenomen die vanuit de genoemde uitgangspunten tot de ombuigingen moeten komen.
Ook heeft het college een bestuursopdracht afgegeven om een samenwerkingspartner te zoeken die de toegang tot de jeugdhulp samen met ons gaat vormgeven Het college heeft een visie op de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld en heeft besloten om uit Laborijn te treden en de Participatiewet zelf uit te gaan voeren.
De kwaliteitsslag betekent meer dan een serie maatregelen, het betekent bovenal dat in alle dagelijkse werkzaamheden de vastgestelde uitgangspunten centraal staat en dat voortdurend gewerkt wordt aan de transformatie. In elk keukentafelgesprek wordt gekeken wat normaliseren betekent, in elk plan wordt gekeken of er samen met partners geïnnoveerd kan worden.
Dit betekent dat mensen soms teleurgesteld worden omdat ze niet krijgen waar ze dachten recht op te hebben, maar dat ze krijgen wat écht nodig is. Het betekent dat we op allerlei terreinen met nieuwe plannen komen die allemaal zijn ingegeven vanuit datzelfde gedachtegoed. In 2020 geldt dat in ieder geval voor de schulddienstverlening en sociale basis, maar ook voor de voorbereiding uitvoering Participatiewet en nog veel meer.
Het betekent dat we als gemeente soms keuzes maken die andere instanties niet goed begrijpen of waar ze het niet mee eens zijn.
Waar het kan zoeken we de samenwerking op omdat we geloven in samen innoveren, maar wel altijd vanuit onze visie, want dat is de drijvende kracht van de kwaliteitsslag.


Projectenoverzicht


Meer inzetten op jongerenwerk
PROJECT OMSCHRIJVING

Om te voorkomen dat jongeren uit verveling problematisch gedrag gaan vertonen en om te voorkomen dat problematisch gedrag tot ernstiger zaken gaat leiden is het goed om aan de voorkant jongerenwerk in te zetten. Hiermee wordt een vermindering van inzet van jeugdhulp beoogd […]

POH-SOH huisartsen
PROJECT OMSCHRIJVING

De oorspronkelijke opzet van het project was om een POH/SOH te plaatsen in de verschillende huisartsenpraktijken. De huisarts kon dan bij een vraag om jeugdhulp de POH/SOH inschakelen om te beoordelen of verwijzing nodig is of dat met een aantal gesprekken de hulpvraag opgelost kon worden […]

Spiegelinformatie huisartsen
PROJECT OMSCHRIJVING

Aan huisartsen wordt periodiek informatie verstrekt over de verwijzingen die zij gedaan hebben. Hiermee ontvangen zij een vorm van managementinformatie. Deze kan aanleiding zijn om extra informatie of ondersteuning te geven aan de huisartsen. Hiermee kunnen mogelijk kosten voor dure verwijzingen verminderd worden […]

Strakker toezien op verwijzingen
PROJECT OMSCHRIJVING

Gecertificeerde instellingen en huisartsen kunnen jeugdhulp laten inzetten zonder tussenkomst van de gemeente terwijl diezelfde gemeente wel financieel verantwoordelijk is. In het project worden al deze verwijzingen door een SKJ geregistreerde medewerker inhoudelijk beoordeeld. Wanneer daartoe aanleiding is wordt contact gezocht met de verwijzer om te overleggen […]

Schoolmaatschappelijk werk
PROJECT OMSCHRIJVING

School is de plek waar bijna alle jongeren komen, het is ook een plek waar problemen zichtbaar worden. Inzet van hulp op die plek, de vindplek, kan zwaardere inzet van zorg voorkomen omdat vroegtijdig wordt gehandeld. Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente wordt dit project door Buurtzorg Jong ingevuld […]

Integrale methodische aanpak ondersteuning informele zorg
PROJECT OMSCHRIJVING

Wanneer mensen zich wenden tot een hulpverlener met een hulpvraag is één van de dingen die onderzocht wordt of de hulpvraag ook binnen het eigen informele netwerk opgelost kan worden. Het is daarbij van belang dat de hulpverlener dit zorgvuldig en methodisch doet. Informele zorg moet ingezet worden waar dat mogelijk is […]

Inkoop en bekostiging jeugd-wmo
PROJECT OMSCHRIJVING

We willen met een beperkt aantal aanbieders naar een andere vorm van inkoop en bekostiging, een vorm die gebaseerd is op vertrouwen en samenwerking. Omdat we uitgaan van langdurige verbinding aan samenwerkingspartners ontstaat ruimte voor gezamenlijke innovatie. Ook verdwijnen negatieve prikkels die aanbieders aanzetten tot streven naar hoge omzet op korte termijn […]

Spiegelinformatie consulenten
PROJECT OMSCHRIJVING

Aan consulenten wordt periodiek informatie verstrekt over de indicaties die zij hebben gedaan, het verloop van de inzet van hulp en eventuele samenloop van hulpverlening in een gezin. Hierdoor kunnen consulenten in casuïstiekoverleg of intervisie bekijken of er op de meest adequate en kostenbewuste manier gewerkt is […]

Kengetallen voor doelsturing casussen
PROJECT OMSCHRIJVING

In de deskundigheidsbevordering en in de sturing op de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van informatie en data van buiten de eigen organisatie […]

Inzet OAB middelen
PROJECT OMSCHRIJVING

Onze gemeente ontvangt substantiële middelen voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB middelen). Een deel van deze middelen wordt als onderdeel van de kwaliteitsslag ingezet voor projecten en activiteiten die inhoudelijk vallen onder het OAB […]