JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Inkoop en bekostiging jeugd-wmo

Omschrijving

Het anders vormgeven van inkoop op grond van samenwerking.

We willen met een beperkt aantal aanbieders naar een andere vorm van inkoop en bekostiging, een vorm die gebaseerd is op vertrouwen en samenwerking. Omdat we uitgaan van langdurige verbinding aan samenwerkingspartners ontstaat ruimte voor gezamenlijke innovatie. Ook verdwijnen negatieve prikkels die aanbieders aanzetten tot streven naar hoge omzet op korte termijn. Daarnaast verdwijnt een groot deel van de administratieve lasten.
De zorg zal hierdoor veel goedkoper georganiseerd kunnen worden.

Inhoudelijk stand van zaken

In de herfst van 2019 zijn met meerdere aanbieders gesprekken gevoerd over hun ideeën rond inkoop en samenwerking. We constateren bij de grote aanbieders veel interesse in onze ideeën. Op dit moment zijn de medewerkers die dit project trekken ook aangehaakt bij het regionale inkooptraject. Dit betekent dat de inzet tijdelijk iets verminderd is. Regionaal is onze inzet erop gericht om met behoud van onze visie zo mogelijk de samenwerking met de andere gemeenten te zoeken. Op korte termijn moet duidelijk worden of dit tot de reële mogelijkheden behoort of dat we onze eigen weg vervolgen.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten personeel
6.71
100.000
100.000
0
0
0
Verlaging kosten wmo
6.71
0
0
-195.000
-195.000
-195.000
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
-585.000
-585.000
-585.000
 
Realisatie
Extra kosten personeel
6.71
0
0
0
0
0
Verlaging kosten wmo
6.71
0
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0

Toelichting