JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Spiegelinformatie consulenten

Omschrijving

Consulenten ontvangen informatie over de inzet van hulp waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Aan consulenten wordt periodiek informatie verstrekt over de indicaties die zij hebben gedaan, het verloop van de inzet van hulp en eventuele samenloop van hulpverlening in een gezin. Hierdoor kunnen consulenten in casuïstiekoverleg of intervisie bekijken of er op de meest adequate en kostenbewuste manier gewerkt is, dit is een onderdeel van de structurele deskundigheidsbevordering.
Hierdoor kunnen kosten voor zorg verminderd worden.

Inhoudelijk stand van zaken

In 2019 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarin spiegelinformatie is gedeeld met consulenten, één voor de Wmo en één voor Jeugdzorg. Daarnaast is spiegelinformatie met enige regelmaat in de werkoverleggen voorgelegd.
Er wordt nu in 2020 maandelijks in het werkoverleg van de Wmo consulenten spiegelinformatie gedeeld en één keer per kwartaal wordt er een uitgebreidere sessie georganiseerd.
Met Buurtzorg Jong wordt overlegd om ook voor de jeugd en gezinsmedewerkers vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Verlaging kosten wmo
6.71
0
-22.500
-22.500
-22.500
-22.500
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-67.500
-67.500
-67.500
-67.500
 
Realisatie
Verlaging kosten wmo
6.71
-200.000
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
-65.000
0
0
0
0

Toelichting