JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Kengetallen voor doelsturing casussen

Omschrijving

Informatie en data van buiten de eigen organisatie wordt gebruikt als stuurinformatie.

In de deskundigheidsbevordering en in de sturing op de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van informatie en data van buiten de eigen organisatie. Hierdoor kunnen bijzonderheden en afwijkingen snel helder worden. Deze kunnen dan indien gewenst leiden tot aanpassingen.
Hiermee kunnen kosten voor zorg verminderd worden.

Inhoudelijk stand van zaken

In werkoverleggen wordt met regelmaat gebruik gemaakt van informatie en data van buiten de eigen organisatie. In 2020 wordt dit verder projectmatig opgezet.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Verlaging kosten wmo
6.71
0
-22.500
-22.500
-22.500
-22.500
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-67.500
-67.500
-67.500
-67.500
 
Realisatie
Verlaging kosten wmo
6.71
0
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0