JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Inzet OAB middelen

Omschrijving

OAB middelen worden ook ingezet voor bestaande projecten en activiteiten als ze binnen de doelstellingen vallen.

Onze gemeente ontvangt substantiële middelen voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB middelen). Een deel van deze middelen wordt als onderdeel van de kwaliteitsslag ingezet voor projecten en activiteiten die inhoudelijk vallen onder het OAB en die uit de eigen gemeentelijke middelen werden gefinancierd. De vrijkomende middelen worden ingezet als bijdrage aan de financiële opbrengst van de kwaliteitsslag. Hiermee worden geoormerkte rijksmiddelen effectief en efficiënt benut.

Inhoudelijk stand van zaken

Conform afspraak wordt de inzet van de OAB middelen in de jaarrekening verwerkt.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Binnen hekjes sociaal domein
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
 
Realisatie
Binnen hekjes sociaal domein
-279.396
0
0
0
0
Buiten hekjes sociaal domein
-180.000
0
0
0
0