JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Meer inzetten op jongerenwerk

Omschrijving

Inzet van jongerenwerk om aan de voorkant te proberen zwaardere problemen te voorkomen.

Om te voorkomen dat jongeren uit verveling problematisch gedrag gaan vertonen en om te voorkomen dat problematisch gedrag tot ernstiger zaken gaat leiden is het goed om aan de voorkant jongerenwerk in te zetten. Hiermee wordt een vermindering van inzet van jeugdhulp beoogd.

Inhoudelijk stand van zaken

Met ingang van 1 januari 2020 is Buurtzorg Jong actief in onze gemeente met drie teams van jeugd en gezingswerkers. Op dit moment wordt bekeken of en zo ja op welke manier het jongerenwerk hierbij kan aansluiten.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten subsidie/personeel
6.1
0
85.000
85.000
85.000
85.000
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-85.000
-170.000
-170.000
-170.000
 
Realisatie
Extra kosten subsidie/personeel
6.1
0
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0