JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


POH-SOH huisartsen

Omschrijving

De huisarts is een belangrijke verwijzer voor de inzet van dure jeugdhulp, in dit project wordt de huisarts ondersteund en ontlast met betrekking tot de verwijzingen.

De oorspronkelijke opzet van het project was om een POH/SOH te plaatsen in de verschillende huisartsenpraktijken. De huisarts kon dan bij een vraag om jeugdhulp de POH/SOH inschakelen om te beoordelen of verwijzing nodig is of dat met een aantal gesprekken de hulpvraag opgelost kon worden. Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente wordt dit project door Buurtzorg Jong ingevuld, Niet door overal een POH/SOH te organiseren maar door goede werkafspraken met de huisartsen te maken waarbij de huisartsen op een adequate manier ondersteund en ontlast worden.
Hiermee worden dure verwijzingen voor een deel voorkomen.

Inhoudelijk stand van zaken

Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente wordt dit project door Buurtzorg Jong ingevuld, Niet door overal een POH/SOH te organiseren maar door goede werkafspraken met de huisartsen te maken waarbij de huisartsen op een adequate manier ondersteund en ontlast worden. De huisartsen kunnen nu rechtstreeks medewerkers van Buurtzorg Jong inschakelen die dan één of meerdere gesprekken voeren met de jongere en vaak ook met de ouders. Wanneer toch meer specialistische zorg nodig blijkt wordt dat geregeld.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten subsidie/personeel
6.72
0
120.000
120.000
120.000
120.000
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-120.000
-300.000
-300.000
-300.000
 
Realisatie
Extra kosten subsidie/personeel
6.72
0
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0