PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Participatie gebruik in 2020

825

Aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van enige vorm van Participatie.


    

    

    

n.b

n.b

825

REINTEGRATIE

VERSTREKTE UITKERINGEN

BIJZONDERE BIJSTAND


    

REINTEGRATIE

n.b

    

VERSTREKTE UITKERINGEN

n.b

    

BIJZONDERE BIJSTAND

€ 776.301


Participatie informatie


Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, waarin de WWB, Wajong en Wsw zijn samengevoegd. De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk. Bij voorkeur naar regulier werk of als dat niet kan in een beschutte werkomgeving.

Kenmerken van de participatiewet zijn als volgt:

  • vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), (gedeeltelijk) de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
  • doelgroep: iedereen met arbeidsvermogen doet mee (instrument loonwaarde);
  • instrument loonkostensubsidie ‘nieuwe stijl’ voor mensen met een arbeidsbeperking;
  • voorziening beschut werken voor landelijk 30.000 werkplekken;
  • versterken regionale samenwerking, vooral op het terrein van werkgeversdienstverlening en het organiseren van een werkbedrijf;
  • één gebundeld re-integratiebudget; budgetten komen met kortingen over;
  • activerende bijstand door bestaande ontheffingen van arbeid en re-integratieplicht te herzien;
  • verplichting tot tegenprestatie naar vermogen;
  • compensatie kostendelersnorm: beoordeelde Wajongers worden voor de duur van 2,5 jaar uitgezonderd van de kostendelersnorm en krijgen in deze periode recht op bijstand gebaseerd op alleenstaandennorm (70%) of gehuwdennorm (100%).