PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Kwaliteitsslag

In de zomer en herfst van 2018 is geconstateerd dat er sprake was van een groot tekort in het Sociaal Domein en dat dit tekort een structureel karakter heeft.
Als eerste is toen een uitgebreide analyse gemaakt van de aard en oorzaken van het tekort. Er is onderzocht op welke manier de rijksgelden worden bepaald en wat het effect is voor de bijdrage van onze gemeente. Ook zijn de grote open einderegelingen die het tekort veroorzaken nader geanalyseerd en in een breder historisch perspectief geplaatst.
Op grond hiervan is vastgesteld dat de oorzaken van het tekort complex zijn en ook dat het tekort om andere oplossingen vraagt dan reguliere of standaard bezuinigingen.
Het college heeft daarop besloten tot een kwaliteitsslag; langs inhoudelijke weg komen tot een transformatie in het sociaal domein die ook moet leiden tot ombuigingen waardoor een duurzaam houdbaar sociaal domein ontstaat dat aansluit bij onze visie.

Als centrale uitgangspunten voor de kwaliteitsslag zijn vastgesteld:

  • Normaliseren
  • Voorkomen
  • Samenwerken/innoveren

In die kwaliteitsslag is een aantal maatregelen opgenomen die vanuit de genoemde uitgangspunten tot de ombuigingen moeten komen.
Ook heeft het college een bestuursopdracht afgegeven om een samenwerkingspartner te zoeken die de toegang tot de jeugdhulp samen met ons gaat vormgeven Het college heeft een visie op de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld en heeft besloten om uit Laborijn te treden en de Participatiewet zelf uit te gaan voeren.
De kwaliteitsslag betekent meer dan een serie maatregelen, het betekent bovenal dat in alle dagelijkse werkzaamheden de vastgestelde uitgangspunten centraal staat en dat voortdurend gewerkt wordt aan de transformatie. In elk keukentafelgesprek wordt gekeken wat normaliseren betekent, in elk plan wordt gekeken of er samen met partners geïnnoveerd kan worden.
Dit betekent dat mensen soms teleurgesteld worden omdat ze niet krijgen waar ze dachten recht op te hebben, maar dat ze krijgen wat écht nodig is. Het betekent dat we op allerlei terreinen met nieuwe plannen komen die allemaal zijn ingegeven vanuit datzelfde gedachtegoed. In 2020 geldt dat in ieder geval voor de schulddienstverlening en sociale basis, maar ook voor de voorbereiding uitvoering Participatiewet en nog veel meer.
Het betekent dat we als gemeente soms keuzes maken die andere instanties niet goed begrijpen of waar ze het niet mee eens zijn.
Waar het kan zoeken we de samenwerking op omdat we geloven in samen innoveren, maar wel altijd vanuit onze visie, want dat is de drijvende kracht van de kwaliteitsslag.


Projectenoverzicht


Project Meedoen Werkt!
PROJECT OMSCHRIJVING

Hiervoor wordt vanuit het project intensief contact gelegd met zowel werkzoekenden als werkgevers. Ongeveer één keer per maand wordt een Meedoenplein georganiseerd waar de ontmoeting daadwerkelijk plaatsvindt en zo mogelijk leidt tot een vervolg in de vorm van een baan. Wanneer er een match is eindigt de bemoeienis vanuit het project niet, tot twee jaar na aanvaarding van een baan vindt begeleiding plaats. Wanneer een betaalde baan (nog) niet mogelijk is kan vrijwilligerswerk een optie zijn […]

Dagbesteding en re-integratie
PROJECT OMSCHRIJVING

Er is een groep deelnemers van dagbesteding waarvoor een vorm van vrijwilligers of betaald werk mogelijk is. Voor deze groep wordt binnen het Project Meedoen Werkt! gezocht naar mogelijkheden om matches met werkgevers of organisaties die vrijwilligers zoeken te organiseren. Hiermee wordt meer dan tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheden van mensen en wordt een zo normaal mogelijke vorm van invulling van een dag geregeld […]