PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Project Meedoen Werkt!

Omschrijving

De gemeente faciliteert de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden om zo een match te regelen die leidt tot (betaald) werk.

In het project Meedoen Werkt! draait het om de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden. Het is niet het CV van de werkzoekende of de vacature die een werkgever heeft die aanleiding is voor de ontmoeting, het gaat om kennismaken en belangstelling.
Hiervoor wordt vanuit het project intensief contact gelegd met zowel werkzoekenden als werkgevers. Ongeveer één keer per maand wordt een Meedoenplein georganiseerd waar de ontmoeting daadwerkelijk plaatsvindt en zo mogelijk leidt tot een vervolg in de vorm van een baan. Wanneer er een match is eindigt de bemoeienis vanuit het project niet, tot twee jaar na aanvaarding van een baan vindt begeleiding plaats. Wanneer een betaalde baan (nog) niet mogelijk is kan vrijwilligerswerk een optie zijn.

De ombuiging in de kosten hangt samen met een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Inhoudelijk stand van zaken

Het project is in het najaar van 2019 feitelijk gestart nadat er enige maanden voorbereid is. Er zijn 4 Meedoenpleinen geweest waar in totaal 83 kandidaten aanwezig waren. Aan de 4 Meedoenpleinen hebben 30 organisaties meegedaan gericht op betaalde arbeid.
Er zijn 19 mensen naar betaald werk gegaan, samen vertegenwoordigen zij 12 fte.
In 2020 zijn al 2 Meedoenpleinen geweest. In januari waren er 23 kandidaten aanwezig wat heeft geleid tot 11 matches. Op dit moment vindt de opvolging van deze matches plaats. De gegevens van februari zijn nog niet bekend.
Voor de rest van het jaar staan met uitzondering van de vakantieperiode maandelijks Meedoenpleinen gepland. Er is een wekelijkse planning van te bezoeken werkgevers en kandidaten. Met mensen die tot de doelgroep horen zal gedurende het project één of meermalen contact zijn.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Projectkosten
6.3
175.000
75.000
0
0
0
Verlaging kosten bijstand
6.3
-175.000
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
 
Realisatie
Projectkosten
6.3
155.701
0
0
0
0
Verlaging kosten bijstand
6.3
-28.000
0
0
0
0

Specificatie
Begroot 2019
Realisatie 2019
Doorwerking
2019 naar 2020 e.v. 2021
Resterende opdracht 2020
(a) Uitstroom 2019 (totaal fte)
27,00
12,00
12,00
-
(b) Uitstroom 2019 (herrekend naar voltijd fte per jaar)
12,50
2,00
12,00
-
 
(a) Uitstroom 2020 (totaal fte)
-
-
-
76,00
(b) Uitstroom 2020 (herrekend naar voltijd fte per jaar)
-
-
-
38,00
 
(c) Kosten uitkering per fte
14.000
14.000
14.000
14.000
(b x c) Verlaging kosten bijstand uitstroom 2019
-175.000
-28.000
-168.000
-532.000
 
Besparing
-175.000
-28.000
-168.000
-532.000
Toelichting