PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Dagbesteding en re-integratie

Omschrijving

Daar waar het kan wordt verbinding gezocht tussen dagbesteding en toeleiding naar werk.

Er is een groep deelnemers van dagbesteding waarvoor een vorm van vrijwilligers of betaald werk mogelijk is. Voor deze groep wordt binnen het Project Meedoen Werkt! gezocht naar mogelijkheden om matches met werkgevers of organisaties die vrijwilligers zoeken te organiseren. Hiermee wordt meer dan tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheden van mensen en wordt een zo normaal mogelijke vorm van invulling van een dag geregeld.
Ook kunnen hiermee kosten voor dagbesteding verminderd worden.

Inhoudelijk stand van zaken

Dit project staat voor 2020 op de planning. In 2019 is een eerste bijeenkomst georganiseerd voor aanbieders van dagbesteding, hier zijn ongeveer 10 aanbieders geweest. Over het algemeen waren deze aanbieders enthousiast over de ideeën om hun deelnemers meer arbeidsmatige dagbesteding te laten doen. Ook zijn de eerste contacten al gelegd met inwoners die gebruik maken van dagbesteding.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Verlaging kosten dagbesteding
6.71
0
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
 
Realisatie
Verlaging kosten dagbesteding
6.71
0
0
0
0
0