PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Reïntegratie

Reïntegratie

n.b

Aantal declaraties

n.b

Gemaakte kosten

n.b


Reïntegratie informatie


Op grond van de Participatiewet ondersteunt de gemeente bij het toeleiden naar betaald werk voor met name de volgende doelgroepen:

  • Mensen die algemene bijstand ontvangen
  • Zelfstandigen en mensen met een functionele beperking totdat hun inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee jaar tenminste het minimumloon bedraagt (en ten behoeve van hen geen loonkostensubsidie is verstrekt)
  • Mensen met een nabestaanden- of wezenuitkering
  • Personen met een IOAW/IOAZ uitkering
  • Niet uitkeringsgerechtigden

De instrumenten die de gemeente inzet kunne bestaan uit bijvoorbeeld een werkstage, sociale activering, detacheringsbaan, scholing, participatieplaats, beschut werk, leer-werktraject, persoonlijke ondersteuning of een loonkostensubsidie.