WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


Kwaliteitsslag

In de zomer en herfst van 2018 is geconstateerd dat er sprake was van een groot tekort in het Sociaal Domein en dat dit tekort een structureel karakter heeft.
Als eerste is toen een uitgebreide analyse gemaakt van de aard en oorzaken van het tekort. Er is onderzocht op welke manier de rijksgelden worden bepaald en wat het effect is voor de bijdrage van onze gemeente. Ook zijn de grote open einderegelingen die het tekort veroorzaken nader geanalyseerd en in een breder historisch perspectief geplaatst.
Op grond hiervan is vastgesteld dat de oorzaken van het tekort complex zijn en ook dat het tekort om andere oplossingen vraagt dan reguliere of standaard bezuinigingen.
Het college heeft daarop besloten tot een kwaliteitsslag; langs inhoudelijke weg komen tot een transformatie in het sociaal domein die ook moet leiden tot ombuigingen waardoor een duurzaam houdbaar sociaal domein ontstaat dat aansluit bij onze visie.

Als centrale uitgangspunten voor de kwaliteitsslag zijn vastgesteld:

  • Normaliseren
  • Voorkomen
  • Samenwerken/innoveren

In die kwaliteitsslag is een aantal maatregelen opgenomen die vanuit de genoemde uitgangspunten tot de ombuigingen moeten komen.
Ook heeft het college een bestuursopdracht afgegeven om een samenwerkingspartner te zoeken die de toegang tot de jeugdhulp samen met ons gaat vormgeven Het college heeft een visie op de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld en heeft besloten om uit Laborijn te treden en de Participatiewet zelf uit te gaan voeren.
De kwaliteitsslag betekent meer dan een serie maatregelen, het betekent bovenal dat in alle dagelijkse werkzaamheden de vastgestelde uitgangspunten centraal staat en dat voortdurend gewerkt wordt aan de transformatie. In elk keukentafelgesprek wordt gekeken wat normaliseren betekent, in elk plan wordt gekeken of er samen met partners geïnnoveerd kan worden.
Dit betekent dat mensen soms teleurgesteld worden omdat ze niet krijgen waar ze dachten recht op te hebben, maar dat ze krijgen wat écht nodig is. Het betekent dat we op allerlei terreinen met nieuwe plannen komen die allemaal zijn ingegeven vanuit datzelfde gedachtegoed. In 2020 geldt dat in ieder geval voor de schulddienstverlening en sociale basis, maar ook voor de voorbereiding uitvoering Participatiewet en nog veel meer.
Het betekent dat we als gemeente soms keuzes maken die andere instanties niet goed begrijpen of waar ze het niet mee eens zijn.
Waar het kan zoeken we de samenwerking op omdat we geloven in samen innoveren, maar wel altijd vanuit onze visie, want dat is de drijvende kracht van de kwaliteitsslag.


Projectenoverzicht


Eigen bijdrage regiotaxi invoeren en innemen niet gebruikte pasjes.
PROJECT OMSCHRIJVING

Kosten voor vervoer horen tot de normale kosten van het bestaan. Daarom wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het gebruik van de regiotaxi voor mensen die tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen omdat ze een Wmo-indicatie hebben. Wanneer mensen de eigen bijdrage niet willen betalen kunnen zij gewoon gebruik blijven maken van de regiotaxi tegen het normale tarief […]

Periodieke herindicaties voor hulpmiddelen
PROJECT OMSCHRIJVING

Indicaties voor hulpmiddelen worden op een bepaald moment afgegeven, in het project neemt de gemeente periodiek contact op met de gebruiker om te bekijken of het hulpmiddel nog voldoen en nog nodig is. Daarmee kan voorkomen worden dat hulpmiddelen niet meer gebruikt worden omdat ze niet meer aansluiten bij de situatie van de inwoner. Hiermee voorkomen we dat mensen verstoken blijven van hulp die ze nodig hebben en we voorkomen dat de gemeente onkosten blijft maken voor hulpmiddelen die niet (meer) gebruikt worden […]

Integrale methodische aanpak ondersteuning informele zorg
PROJECT OMSCHRIJVING

Wanneer mensen zich wenden tot een hulpverlener met een hulpvraag is één van de dingen die onderzocht wordt of de hulpvraag ook binnen het eigen informele netwerk opgelost kan worden. Het is daarbij van belang dat de hulpverlener dit zorgvuldig en methodisch doet. Informele zorg moet ingezet worden waar dat mogelijk is […]

Inkoop en bekostiging jeugd-wmo
PROJECT OMSCHRIJVING

We willen met een beperkt aantal aanbieders naar een andere vorm van inkoop en bekostiging, een vorm die gebaseerd is op vertrouwen en samenwerking. Omdat we uitgaan van langdurige verbinding aan samenwerkingspartners ontstaat ruimte voor gezamenlijke innovatie. Ook verdwijnen negatieve prikkels die aanbieders aanzetten tot streven naar hoge omzet op korte termijn […]

Spiegelinformatie consulenten
PROJECT OMSCHRIJVING

Aan consulenten wordt periodiek informatie verstrekt over de indicaties die zij hebben gedaan, het verloop van de inzet van hulp en eventuele samenloop van hulpverlening in een gezin. Hierdoor kunnen consulenten in casuïstiekoverleg of intervisie bekijken of er op de meest adequate en kostenbewuste manier gewerkt is […]

Kengetallen voor doelsturing casussen
PROJECT OMSCHRIJVING

In de deskundigheidsbevordering en in de sturing op de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van informatie en data van buiten de eigen organisatie […]

Van dagbesteding naar daginvulling
PROJECT OMSCHRIJVING

Op dit moment is iedere vorm van dagbesteding een individuele voorziening waarvoor een indicatie nodig is. De dagbesteding wordt georganiseerd door zorgaanbieders en de begeleiding gebeurt ook door zorgmedewerkers. […]