Financiële overzichten

--- .


Programma 2

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn alle elementen opgenomen van het sociaal domein die vallen binnen de hekjes. Dat bevat dus niet alle taakvelden van programma 2 en niet van elk taakveld alle onderdelen. Alle cijfers zijn een saldo van opbrengsten en kosten. Een positief bedrag betekent per saldo kosten, een negatief bedrag betekent een opbrengst. In de laatste kolom “verwacht resultaat” betekent een positief bedrag een voordeel, een negatief bedrag een nadeel.

Primitieve begroting 2019

De tabel bevat allereerst de oorspronkelijke jaarschijf voor 2019 als opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021. In verband met de 2e berap 2018 is de begroting voor 2019 bijgesteld. Deze twee kolommen samen vormen de primitieve begroting 2019.

Wijzigingen van de begroting

In de 1e berap van 2019 is een aanvullend tekort gemeld en zijn de maatregelen van de kwaliteitsslag opgenomen. In verband met de begrotingsdoctrine zijn deze 2 onderdelen niet formeel verwerkt in de begroting 2019. Om het inzicht te vergroten is dit in bovenstaande tabel wel vermeld, maar dit is dus pro forma. Daarnaast is nog sprake van enkele overige begrotingswijzigingen, die voornamelijk een verschuiving tussen taakvelden betreft. Het totaal van de primitieve begroting en de wijzigingen hierop zijn samengevat in de kolom “Begroting 28feb20”.

Realisatie

In de kolom daarnaast zijn de realisatiecijfers vermeld als geboekt in de financiële administratie per 28 februari 2020. Dit bevat nog niet alles, omdat met de definitieve jaarafsluiting bijvoorbeeld nog facturen, apparaatslasten en verplichtingen worden geboekt en de definitieve verantwoordingen van zorgaanbieders ook nog voor aanpassingen zullen zorgen.

Prognose

In de kolom prognose is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het te verwachten saldo op het betreffende taakveld. Daarbij is dan rekening gehouden met doorbelasting van apparaatslasten conform de begroting, het verwerken van de laatste facturen, inschatting van verplichtingen e.d. De werkelijkheid in de jaarrekening kan hier uiteindelijk van afwijken, het betreft een zo goed mogelijk inschatting naar de stand per 28 februari 2020 en met de kennis van dat moment.

Mei/decembercirculaire

De voorlaatste kolom bevatten de extra rijksgelden uit de genoemde circulaires voor specifiek het sociaal domein. Hierbij is apart weergegeven welk deel betrekking heeft op de participatiewet, omdat dit doorbetaald wordt aan Laborijn. Deze doorbetaling is al opgenomen in de begroting, realisatie en prognose.

Reservemutaties

Onderaan de tabel is het gevolg voor de reserves weergegeven. Vanwege de hekjes is afgesproken dat het saldo wordt gestort of onttrokken aan de reserves. In de primitieve begroting was het tekort zo’n € 4,3 miljoen. Dit zou onttrokken worden aan de reserve sociaal domein voor € 1,3 miljoen en de rest uit de algemene reserve. Daar bovenop kwam de inschatting in de 1e berap en de maatregelen uit de kwaliteitsslag had een vermindering tot gevolg. Daarnaast is in het overzicht een verschuiving vermeld van een onttrekking aan de algemene reserve naar de reserve sociaal domein. Dit houdt verband met de jaarrekening 2018, waaruit bleek dat het saldo in de reserve sociaal domein groter bleef dan waar destijds in de begroting rekening mee was gehouden en er dus meer van het tekort aan die reserve onttrokken kan worden.

De verwachte onttrekking volgens de (pro forma) begroting bedraagt € 4,93 miljoen. Vanwege de verwachte positieve afwijking op de taakvelden en de algemene uitkering sociaal domein van € 3,67 miljoen ten opzichte van de 1e berap kan deze onttrekking naar verwachting worden teruggebracht naar € 1,26 miljoen. Dit betreft de verwachting per 28 februari 2020.

In de presentatie aan de commissie op 6 februari 2020 werd een positieve afwijking van € 3,9 miljoen verwacht, dus iets meer dan de huidige inschatting. Het verschil betreft met name een voordeel van zo’n € 180.000 buiten de hekjes in verband met de OAB. In de kwaliteitsslag is dit meegenomen binnen de hekjes. Om technisch-administratieve redenen is het niet mogelijk gebleken dit in de administratie binnen de hekjes tot uitdrukking te laten komen, maar dit zal in de jaarrekening wel worden meegenomen in de reservemutaties. Als hier rekening mee wordt gehouden daalt de verwachte onttrekking van € 1,26 miljoen naar afgerond zo’n € 1,08 miljoen, hetgeen in lijn is met de onttrekking van € 1,028 miljoen die werd gemeld in de commissie op 6 februari. De definitieve jaarcijfers kunnen hier nog wel van afwijken.

Taakvelden
 
 
Jaarschijf 2019 in MJB 2018-2021
Bijstelling ivm 2e berap 2018
Primitieve begroting 2019
1e berap 2019 aanv.tekort
1e berap Kwaliteitsslag
Overige.wijz.
Begroting 28feb20
Realisatie 28feb20
Prognose 28feb20
Mei/dec. circulaire
Verwacht resultaat
5.1
Sportbeleid en activering
€ 300.254
€ 0
€ 300.254
€ 0
€ 0
€ 0
€ 300.254
€ 261.765
€ 315.026
€ 0
€ -14.772
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
€ 2.095.291
€ 320.800
€ 2.416.091
€ 0
€ -86.500
€ -8.000
€ 2.321.591
€ 1.786.057
€ 1.914.644
€ 0
€ 406.947
6.2
Wijkteams
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
6.3
Inkomensregelingen
€ 3.315.107
€ 556.300
€ 3.867.407
€ 900.000
€ 0
€ 3.000
€ 4.770.407
€ 4.437.067
€ 4.674.708
€ 0
€ 95.699
6.4
Begeleide participatie
€ 5.120.213
€ 0
€ 5.120.213
€ 0
€ 0
€ -291.261
€ 4.828.952
€ 5.028.850
€ 5.221.079
€ -363.609
€ -28.518
6.5
Arbeidsparticipatie
€ 665.769
€ 0
€ 665.769
€ 0
€ 0
€ 291.261
€ 957.030
€ 1.062.333
€ 1.068.228
€ -107.120
€ -4.078
6.6
Maatwerkvoorzieningen
€ 228.814
€ 543.510
€ 772.324
€ 0
€ 0
€ 0
€ 772.324
€ 156.043
€ 426.096
€ 0
€ 346.228
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
€ 9.900.840
€ -725.428
€ 9.175.412
€ -250.000
€ -326.862
€ 0
€ 8.598.550
€ 6.736.884
€ 8.237.604
€ 0
€ 360.946
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
€ 6.710.992
€ 3.540.000
€ 10.250.992
€ 540.000
€ -112.053
€ 0
€ 10.678.939
€ 8.990.638
€ 9.941.031
€ 0
€ 737.908
6.81
Geëscaleerde zorg18+
€ 192.229
€ 0
€ 192.229
€ 0
€ 0
€ 0
€ 192.229
€ 0
€ 192.229
€ 0
€ 0
6.82
Geëscaleerde zorg18-
€ 1.269.580
€ 0
€ 1.269.580
€ 0
€ 0
€ 0
€ 1.269.580
€ 171.605
€ 1.188.834
€ 0
€ 80.746
7.1
Volksgezondheid
€ 761.083
€ 42.040
€ 803.123
€ 0
€ 0
€ 0
€ 803.123
€ 612.271
€ 801.616
€ 0
€ 1.507
-
Extra rijksgelden (excl. participatie)
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ -1.688.126
€ 1.688.126
 
Tkvld totaal
€ 30.560.172
€ 4.273.222
€ 34.833.394
€ 1.190.000
€ -525.415
€ -5.000
€ 35.492.979
€ 29.243.513
€ 33.981.094
€ -2.158.855
€ 3.670.740
Reservemutaties
 
 
Jaarschijf 2019 in MJB 2018-2021
Bijstelling ivm 2e berap 2018
Primitieve begroting 2019
1e berap 2019 aanv.tekort
1e berap Kwaliteitsslag
Overige.wijz.
Begroting 28feb20
Realisatie 28feb20
Prognose 28feb20
Mei/dec. circulaire
Verwacht resultaat
 
Storting/onttrekking algemene reserve
€ 0
€ -2.967.443
€ -2.967.443
€ -1.190.000
€ 525.415
€ 744.489
€ -2.887.539
€ 0
€ 0
€ 0
€ -2.887.539
 
Storting/onttrekking reserve sociaal domein
€ 0
€ -1.305.779
€ -1.305.779
€ 0
€ 0
€ -739.489
€ -2.045.268
€ 0
€ -1.262.067
€ 0
€ -783.201
 
Saldo reservemutaties
€ 0
€ -4.273.222
€ -4.273.222
€ -1.190.000
€ 525.415
€ 5.000
€ -4.932.807
€ 0
€ -1.262.067
€ 0
€ -3.670.740
Saldo
 
Saldo
€ 30.560.172
€ 0
€ 30.560.172
€ 0
€ 0
€ 0
€ 30.560.172
€ 29.243.513
€ 32.719.027
€ 0
€ 0